Konkurs na dyrektora samorządowej instytucji kultury Grodzisko Owidz

rada_gminyStg

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – „Grodzisko Owidz”.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. staż pracy – 4 lata lub przez co najmniej 4 lata prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 3. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 4. korzystanie w pełni  z praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 8. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe:

 1. znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury,
 2. znajomość ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych,
 3. znajomość języka angielskiego,
 4. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 5. umiejętność kierowania zespołem,
 6. zdolności negocjacyjne,
 7. komunikatywność,
 8. odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przystąpienie do konkursu.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, ewentualnie odpisy dyplomów ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szkół lub złożenia egzaminów, celem udokumentowania wymaganego wykształcenia.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Odpisy świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia i/lub zaświadczeń  o dotychczasowym zatrudnieniu, i/lub poświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenia kandydata o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 8. Opinie i referencje.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w  stanowisku.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Koncepcja funkcjonowania „Grodziska Owidz”, opracowana w oparciu o biznesplan Grodziska, stanowiący załącznik do ogłoszenia o konkursie.

 

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi powyżej dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora samorządowej instytucji kultury Grodzisko Owidz”, w sekretariacie Urzędu Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9,  83-200 Starogard Gdański, pok. 19, w terminie do dnia 03.02.2012r., do godz. 15.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 17.02.2012  r.

Informacji dotyczących postępowania konkursowego oraz warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury udziela w imieniu Wójta Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy Magdalena Forc-Cherek, Urząd Gminy Starogard Gd.  ul. Sikorskiego 9, Starogard Gdański  pok. 24  tel. 58 5625067 w. 55

Pełen tekst ogłoszenia oraz formularze do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.starogardgd.ug.pl

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.