Oferty

O F E R T A

Jako prahistoryk z ponad 30-letnią praktyką zawodową, podejmujący przede wszystkim tematykę dotyczącą szeroko rozumianego średniowiecznego dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomorza Gdańskiego, a zwłaszcza Ziemi Starogardzkiej – proponuję wykorzystanie zarówno moich kompetencji jak i profesjonalnych doświadczeń dla:

1 – kompleksowej obsługi nadzorów inwestycyjnych, zarówno w obrębie starówki starogardzkiej czy skarszewskiej, jak i innych parcel w powiecie starogardzkim (planowana zabudowa terenów znajdujących się w rejestrze ochrony PWKZ w Gdańsku) pod względem rozpoznania archeologicznego, realizacji formalności prawnych w celu zwolnienia danego obszaru dla dalszych prac inwestycyjnych

2 – realizacji programu katalogu skarbów archeologicznych, rozumianych jako zbiorczych znalezisk na podstawie danych archiwalnych, wynikających z literatury przedmiotu oraz bazy danych, znajdującej się w archiwum centralnym w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku – w obrębie wybranych jednostek administracyjnych na Ziemi Kociewskiej

3 – współudziału w tworzących się realizacjach przestrzeni historyczno-urbanistycznej: rewaloryzacji starówki starogardzkiej, trwającej rekonstrukcji grodu w Owidzu czy planowanego szlaku joannickiego w obrębie meandrów rzeki Wierzycy od wzgórza joannickiego niedaleko Kocborowa poprzez Skarszewy (w tym kontekście aż po Lubiszewo koło Tczewa) po ujście Wierzycy do Wisły na wysokości Gniewa; w ramach uczytelnienia historycznych (źródłowych) odniesień roli tej rzeki natomiast wyeksponowanie wszelkich archeologicznych danych – zwłaszcza grodzisk i reliktów cmentarzysk – dla celów turystyczno-edukacyjnych

4 – promocji najstarszych dziejów Ziemi Starogardzkiej poprzez wydanie aktualnego  (przystosowanego także dla potrzeb obcokrajowców), uwzględniającego oprócz danych wykopaliskowych z XIX-XX wieku także rezultaty badań archeologicznych z początków tego stulecia przewodnika, proponującego w atrakcyjnej graficznie oraz przystępnej w treści tekstu i części ilustracyjnej formie zachętę wycieczki do najciekawszych miejsc – śladów osadnictwa sprzed tysiącleci aż po późne średniowiecze i przetrwałe po dziś relikty etnograficzne regionu

mgr Marian Kochanowski
st. kustosz – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Członek Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Badawczych „FIBULA” w Starogardzie Gdańskim
m.kochan@o2.pl