Program funkcjonowania „Grodziska Owidz”
wynikiem społecznych konsultacji?

22 sierpnia br. roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim odbyła się II publiczna debata poświęcona funkcjonowaniu Grodziska Średniowiecznego w Owidzu. Ich organizacja ma związek z końcowym etapem prac nad rekonstrukcją Grodziska i zbliżającym się uruchomieniem jego działalności.

Na spotkanie podobnie jak w przypadku I debaty zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk zainteresowanych przyszłą działalnością Grodziska – zarówno w charakterze odbiorców jego oferty jak i podmiotów tą ofertę współtworzących. Przedmiotem spotkania było podsumowanie i usystematyzowanie wyników I debaty, podczas której jej uczestnicy wypracowali szereg propozycji i możliwych kierunków działalności Grodziska. Jednocześnie celem spotkania było uszczegółowienie dotychczas wypracowanej koncepcji, tak aby możliwe było wypracowanie szczegółowego planu funkcjonowania obiektu w pierwszych latach jego działalności.

W pierwszej części spotkania poruszono kwestie formy prawnej funkcjonowania Grodziska biorąc pod uwagę możliwe, dostępne prawem rozwiązania w tym zakresie. Tym samym szczegółowej analizie poddano trzy główne warianty zarządzania Grodziskiem:

  • poprzez powołany w tym celu podmiot w postaci spółki prawa handlowego,
  • za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”,
  • za pośrednictwem powołanej gminnej jednostki kultury.

Podczas spotkania omówiono  mocne i słabe strony poszczególnych wariantów mając na uwadze możliwości : przekazania infrastruktury Grodziska na rzecz jednostki zarządzającej, współfinansowania kosztów funkcjonowania Grodziska ze strony budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozyskiwania przez podmiot zarządzający kolejnych środków finansowych na rozbudowę/funkcjonowanie Grodziska. Ostateczny wybór formy prawnej w jakiej będzie funkcjonowało Grodzisko zostanie dokonany w najbliższym czasie przez członków Zespołu Roboczego powołanego przy Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim.

W dalszej części przedstawiono wyniki pracy grup warsztatowych wypracowane w trakcie I debaty i zapoznano zgromadzonych z zarysami oferty jaka wyłoniła się podczas dyskusji. W trakcie prezentacji uczestnicy spotkania dokonali uszczegółowienia zaproponowanych założeń, przede wszystkim w odniesieniu do możliwości organizacji cyklicznych imprez na terenie obiektu oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalno – promocyjno – naukowym. Na tym etapie opracowano ogólną koncepcję tematyczną oraz propozycje  imprez oraz innych wydarzeń jakie mogą w przyszłości odbywać się na terenie Grodziska,  a które będą stanowiły wizytówkę obiektu i główny element jego promocji na zewnętrz.

Wynikiem przeprowadzonych konsultacji  jest powstały ogólny plan funkcjonowania Grodziska, który po uszczegółowieniu zostanie przedstawiony do akceptacji społeczności lokalnej na konferencji podsumowującej konsultacje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.