Przedsięwzięcie budzi zainteresowanie i nadzieje
– efekty pierwszej publicznej debaty.

26 lipca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie  odbyła się pierwsza publiczna debata poświęcona funkcjonowaniu Grodziska Średniowiecznego w Owidzu. Spotkanie było pierwszym z dwóch, których organizacja ma związek z końcowym etapem prac nad rekonstrukcją Grodziska.

Zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk zainteresowanych przyszłą działalnością Grodziska – zarówno w charakterze odbiorców jego oferty jak i podmiotów tą ofertę współtworzących. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem czego dowodem jest wysoka frekwencja – wzięło bowiem udział 37 osób z regionu – przedstawicieli instytucji kultury, edukacji, biznesu oraz części środowisk społecznych działających w kierunku propagowania kultury, sztuki i promocji regionu. Pierwszym jego elementem było zwiedzanie zrekonstruowanego Grodziska Średniowiecznego w Owidzu, na którym zaproszeni goście mogli zapoznać się z elementami infrastruktury jaka będzie funkcjonowała wraz z Grodziskiem.

(fot. Maciej Jędrzyński)

Po zwiedzeniu Grodziska rozpoczęto właściwą debatę która składała się z 3 zasadniczych części:

1. Przedstawienia podstawowych założeń zrealizowanych projektów, w ramach których utworzone zostało Grodzisko w Owidzu oraz omówienie formy prawnej Grodziska – w tej części debaty zostały omówione elementy infrastrukturalne, które będą składały się na zrekonstruowane Grodzisko wraz z harmonogramem ich powstawania i oddania do użytkowania. Jednocześnie przedstawiono także podstawowe założenia prawne dotyczące formy w jakiej będzie ono funkcjonowało,

2. Przedstawienia przykładów funkcjonowania Grodzisk na terenie Polski – zaprezentowano przykłady funkcjonowania podobnych obiektów na terenie kraju; w tym zakresie omówiono 2 tego typu obiekty – w Sopocie oraz Biskupinie, zwracając szczególną uwagę na ich funkcje i  charakter działalności,

3. Pracy warsztatowej w zespołach tematycznych – budowy oferty Grodziska dla poszczególnych grup docelowych. Była to najważniejsza część debaty, która miała na celu wspólne wypracowanie założeń dotyczących jego funkcjonowania – zakresu oferty, rodzaju grup docelowych i charakteru działalności. W tym celu spośród zaproszonych osób wyznaczono 3 grupy tematyczne obradujące nad trzema zasadniczymi kierunkami działalności Grodziska: bieżącą, statutową działalnością; ofertą skierowaną do szkół różnych szczebli (od przedszkoli po szkoły wyższe); ofertą komercyjną – generującą przychody z działalności.

(fot. Krzysztof Powierza)

W wyniku tak ustalonego schematu prac i kilkugodzinnej dyskusji wypracowano ogólne założenia dotyczące funkcjonowania Grodziska w trzech opisanych elementach. W tym zakresie zaproszeni goście zgłosili szereg pomysłów związanych z jego możliwą działalnością.  Dotyczyły one szczegółów oferty, możliwości organizacji różnego rodzaju imprez na terenie Grodziska czy też współpracy z szeregiem instytucji w regionie. Wynikiem przeprowadzonych konsultacji  jest powstały ogólny plan funkcjonowania Grodziska, który zostanie przedstawiony do dalszych konsultacji społecznych na  kolejnej debacie, którą przewiduje się w drugiej połowie sierpnia bieżącego roku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.