Statut

STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW BADAWCZYCH
„FIBULA”

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Badawczych FIBULA  w skrócie
F I B U L A zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§2

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społecznym, które działa na rzecz środowiska lokalnego. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§3

1.  Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
2.  Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§4

1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Starogard Gdański.
2.  Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§6

1. Stowarzyszenie używa godła i pieczęci.
2. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Działalność i członkowie

§7

1. Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych, a także organizowanie własnych form działania zmierzających do szerzenia szeroko pojętej edukacji w dziedzinie historii, kultury, sztuki, turystyki, a zwłaszcza:

1) wspieranie inicjatyw społecznych skupionych wokół idei rozwoju lokalnego i regionalnego, opartych na szacunku dla osiągnięć minionych pokoleń i skierowanych na ich utrwalanie oraz upowszechnianie.
2) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju szeroko pojętej edukacji.
3) inicjowanie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa narodowego.
4) wspieranie i współuczestniczenie w inicjatywach badawczych.
5) unifikacja idei i postaw dążących do właściwego pojmowania procesów rządzących współczesnym, demokratycznym, europejskim społeczeństwem obywatelskim.
6) ukazywanie i przybliżanie różnorodności kultur istniejących dawniej i dziś we współczesnym świecie.
7) promocja regionu Kociewia w kraju i poza jego granicami.

§8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z władzami, instytucjami oraz innymi organizacjami, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia.
2) inicjowanie, wspieranie i współuczestniczenie w inicjatywach badawczych.
3) organizowanie ekspedycji archeologicznych i etnograficznych.
4) organizowanie lub współorganizowanie warsztatów szkoleniowych, szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, spotkań, konkursów i wystaw, a także imprez plenerowych.
5) inicjowanie i udział w pracach zmierzających do rekonstrukcji stanowisk historycznych, w szczególności archeologicznych i etnograficznych.
6) prowadzenie działań edukacyjnych.
7) tworzenie ścieżek edukacyjnych przybliżających historię i dziedzictwo narodowe.
8) działalność wydawniczą.
9) tworzenie dokumentacji i archiwizację wyników badań.
10) inicjowanie i udział w działaniach związanych z wykorzystaniem turystycznym i edukacyjnym stanowisk historycznych (np. archeologicznych).
11) stworzenie oferty turystycznej promującej historyczne walory Kociewia,
12) podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
13) podejmowanie innych działań realizujących cele Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia następuje poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność Stowarzyszenia. Dochód z odpłatnej działalności zostaje przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

§9
1.  Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać porozumienia o współpracy.
2. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne.
3. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są oddziały, koła, kluby oraz inne wyodrębnione podmioty działające w imieniu Stowarzyszenia.
4. Jednostki organizacyjne działają na zasadach określonych w Regulaminach, o których mowa w § 22 pkt 5.
5. Jednostki organizacyjne mogą posiadać osobowość prawną, którą nabywają z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru.

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, a także prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
c) członków wspierających,
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, która złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od trzech członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój działalności Stowarzyszenia lub w inny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12

1. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej.
2. O nadaniu godności Członka Honorowego decyduje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki członków

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1. wybierania i bycia wybieranym do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
2. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia pod adresem władz Stowarzyszenia.
3. korzystania z urządzeń, świadczeń, rekomendacji i pomocy Stowarzyszenia.
4. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. noszenia odznaki i barw organizacji.
6. inicjowania wszelkich przedsięwzięć w ramach działalności Stowarzyszenia.
7. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia.
8. korzystania z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
9. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu o pozbawieniu praw członkowskich.

§ 14

1. Członek wspierający ma prawo do:

1) korzystania z urządzeń, świadczeń, rekomendacji i pomocy Stowarzyszenia.
2) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek honorowy ma prawo do:

1) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2) korzystania z urządzeń, świadczeń, rekomendacji i pomocy Stowarzyszenia.
3) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
2. dbania o jego dobre imię.
3. popierania i brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie zebraniach.
5. przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
6. płacenia regularnie składek członkowskich w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego pisemnie
2) śmierci członka,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
4)    likwidacji Stowarzyszenia.

2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:

1) rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia i jego regulaminów,
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
3) rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,
4) nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy kolejne okresy składkowe.

3. Decyzję o utracie praw członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Od decyzji Zarządu o pozbawieniu  praw  członka  Stowarzyszenia  przysługuje  prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.
5. Wniesienie odwołania nakłada na Zarząd obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2.  Zarząd.
3.  Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się większością głosów w głosowaniu jawnym i bezpośrednim przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Wybór władz następuje spośród zgłoszonych kandydatów.
3. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o odwołanie członka władz stowarzyszenia może wnieść do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zarząd bądź 3/4 członków Stowarzyszenia.
4. Członek władz Stowarzyszenia może zostać odwołany w przypadku rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia i jego regulaminów.
5. W przypadku ustąpienia bądź odwołania członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji ich skład uzupełniają wybory przeprowadzone przez nadzwyczajne Walne   Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 20

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne, na wniosek 2/3  członków.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Proponowany porządek może   być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.
4. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie co najmniej połowy członków, zebranie rozpocznie się tego samego dnia w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, a podjęte większością głosów uchwały będą wiążące dla wszystkich członków. Uchwały podjęte w takim trybie nie mogą dotyczyć wyboru i odwoływania władz Stowarzyszenia, zmian w statucie oraz likwidacji Stowarzyszenia.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:

1. uchwalanie zmian statutu i programu działania Stowarzyszenia.
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej.
4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
5. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia.
6. ustalanie wysokości składek członkowskich
7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od decyzji Zarządu.
8. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego.
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
10. podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu majątku trwałego,
11. określenie górnej kwoty możliwych do zaciągania przez Zarząd zobowiązań
12. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego    po rozwiązaniu majątku.
13. podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje według uchwalonego regulaminu.   Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia
w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd:

1) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
2) z własnej inicjatywy zarządu,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie 30 dni od złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
5. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego kieruje Prezes Zarządu, wyznaczony przez niego Wiceprezes lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. Jeśli na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Komisja Rewizyjna może je zwołać sama.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składać może się z od trzech do pięciu osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Do zakresu działań Zarządu należy:

1) realizacja   celów   Stowarzyszenia   oraz   decyzji   Walnego   Zgromadzenia   Członków Stowarzyszenia,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań do wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków,
5) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego   Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
7) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
9) powoływanie komisji, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,
10) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
13) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
14) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
15) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do współpracy z innymi organizacjami i instytucjami
16)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w dowolnym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
6. Posiedzeniami i pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Przewodniczy posiedzeniom Prezes Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są  przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
2) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla Zarządu,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,
5) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swej działalności,
6) pisemne wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków, a w przypadku jego nie zwołania przez Zarząd, samodzielne zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział 5
Biuro Stowarzyszenia

§ 26

1. Zarząd wykonuje swoje zadania bezpośrednio lub przy pomocy Biura Stowarzyszenia,
2. Pracą Biura kieruje Kierownik powoływany przez Zarząd w formie uchwały..

§ 27

1. W celu wykonywania zadań Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne.
2. Jednostki działają na podstawie regulaminów, o których mowa w § 22 pkt 5.

Rozdział 6
Majątek Stowarzyszenia

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według obowiązujących zasad.

§ 29

Oświadczenia woli w sprawach majątku i finansów oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu jednocześnie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 30

1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 31

Statut Stowarzyszenia uchwalany oraz zmieniany może być przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

§ 32

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia całości jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności 3/4 członków.

§ 33

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2.  Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Statut został uchwalony w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Bocznej 2
w  Starogardzie Gdańskim, w dniu 29 marca 2006 r.